2017: SCALE UP ASIA, BANGKOK

6 กรกฎาคม 2017

STARTUP Thailand ได้เริ่มต้นจัดอีเวนต์ ภายใต้ชื่อ Scale Up Asia เพื่อระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่และกลุ่มนักลงทุนได้มารวมตัว พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย

กิจกรรม “Unite to Rise” ของ Startup Thailand 2016 ได้รวบรวม Startup และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม

Video

STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 1 (6/7/2017)
PlayPlay
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 2 (7/7/2017)
PlayPlay
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 3 (8/7/2017)
PlayPlay
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 4 (9/7/2017)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 1 (6/7/2017)
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 2 (7/7/2017)
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 3 (8/7/2017)
STARTUP Thailand 2017 @Bangkok,Day 4 (9/7/2017)
previous arrow
next arrow

Photo